/
  • Algemene ledenvergadering AV Spirit

   Alle AV Spirit leden zijn uitgenodigd voor de Algemene ledenvergadering (ALV) op donderdag 16 juni 2022 om 21:00 uur. Op de ALV worden het gevoerde en te voeren beleid besproken, dat uitgevoerd wordt door het bestuur. Alle leden van AV Spirit zijn welkom en hebben stemrecht op de ALV.

  • Do 16 juni 2022 om 21:00 uur

   Wij willen u vragen om dit tijdstip vast in uw agenda te zetten. Aan de rechter kant vind u alvast de agenda van de ALV. Tevens krijgen alle leden via een e-mail inzage in de financiele stukken zoals ze tijdens de ALV behandeld zullen worden en de notulen van de vorige ALV. Indien u lid bent maar deze mail niet heeft ontvangen, neem even contact met ons op via onderstaand adres.

   Het overleg zal plaatsvinden in het clubgebouw van AV Spirit aan de Sportparkweg 2, 8223 PB Lelystad.

   Mocht u nog vragen hebben kunt u ons een mail sturen via: ALV (at) AVSpiritLelystad.nl (zie ook de contact-pagina).

   Met sportieve groet,
   Namens het bestuur van AV Spirit.

  • Agenda ALV

   1. Opening en vaststelling agenda
   2. Notulen algemene ledenvergadering 13 december 2021
   3. Jaarverslag van het bestuur
   4.

   Verslag penningmeester
   - verslag kascommissie
   - benoeming nieuwe kascommissie

   5. Verlenen decharge aan het bestuur voor het gevoerd financieel beleid
   6. Vaststelling van de contributies
   7. Vaststelling van de begroting
   8. Benoeming leden kascommissie
   9. Renovatie baan / City Run Lelystad / oproepvrijwilligers / Wintercup / jubileum 50 jarig bestaan / sportvisie 2030
   10. Rondvraag en wat verder ter tafel komt
   11. Sluiting