/
  • Eerste digitale Algemene Ledenvergadering AV Spirit

   T.a.v. alle leden van AV Spirit,

   Zoals jullie allemaal weten is het kalenderjaar 2020 een bijzonder jaar geweest. Ook als vereniging en als sporter hebben we veel te maken gehad met de regels omtrent Corona. Één van die regels gaat over het samenkomen in grote groepen. Zoals jullie weten is dat het afgelopen jaar niet toegestaan geweest. Het is echter de hoogste tijd om een Algemene Leden Vergadering te houden. Daarom zal er, voor het eerst in de geschiedenis van AV Spirit, een digitale ALV plaastvinden op 23-11-2020 om 20.30.

  • Ma 23 nov 2020 om 20:30 uur

   Wij willen u vragen om dit tijdstip vast in uw agenda te zetten. Aan de rechter kant vind u alvast de agenda van de ALV. Tevens krijgt u, via deze link, inzage in de financiele stukken zoals ze tijdens de ALV behandeld zullen worden en de notulen van de vorige ALV (de toegangscode ontvangen alle leden per e-mail).

   U zult binnenkort via de website en/of via de mail nog een uitnodiging krijgen waarmee u kunt deelnemen aan deze vergadering. In deze uitnodiging zal tevens vermeld worden hoe de digitale vergadering zal verlopen en hoe we omgaan met het stemmen tijdens deze digitale ALV (voor nieuwe bestuursleden en toestemming voor het wijzigen van de statuten). Indien u NIET mee kunt doen aan de ALV en toch mee wilt stemmen, dan kunt u dit aangeven via het e-mail adres: ALV @ AVSpiritLelystad.nl
   Bij dit e-mail adres kunt u tevens terecht met vragen.

   Met sportieve groet,
   Namens het bestuur van AV Spirit,

   Jeffrey Fernhout,
   Voorzitter.

  • Agenda digitale ALV

   1 Opening en vaststelling agenda
   - Uitleg protocol digitaal vergaderen
   2 Notulen bestuursvergadering 16 december 2019
   3 Terugblik op het afgelopen verenigingsjaar (stand van zaken n.a.v. corona)
   4 Jaarverslag 2019* / verloop 2020 / begroting 2021*
   (* zie bijlagen)
   - verslag kascommissie (zie bijlagen)
   - benoeming nieuwe kascommissie
   5 Verlenen decharge aan het bestuur voor het gevoerd financieel beleid
   6 Renovatie baan
   7 Uitstel implementatie plan verenigingstaken
   8 Aftreden Victor Hebels, Marco Weernink en Don Weemering en verkiezing nieuwe bestuursleden en bezetting commissies
   Arjen Lemstra
   Ed Rentenaar
   Nick Sterrenburg
   9 Rondvraag en wat verder ter tafel komt
   10 Sluiting